دوره های آموزشی

Stay hungry, stay teachable

Towards your goals

پروفسور کن رابینسون (متخصص آموزش بریتانیایی) یکی از بزرگترین شخصیت های تاثیرگذار در حوزه آموزش در دنیاست که سخنرانی ھای متعددی در سرتاسر دنیا پیرو تحول در امر آموزش دارد. او در یکی از سخنرانی ھای جالب خود در بنیاد TED جمله ی بسیار عمیقی را بیان کرد که :

 

Education is about learning. If there is no learning going on, there is no education going on

 

و این جمله ھمواره مد نظر من بوده است. بسیاری از روش ھا ، نھاد ھا یا مسئولان آموزش در واقع امر آموزش را محدود به انتقال مفاھیم (Deliver) می کنند و با توضیح مواردی که در برنامه درسی قرار دارد وظیفه خود را تمام شده می دانند. در حالی که آموزش به یادگیری وابسته است و اگر یادگیری ای رخ ندھد در واقع آموزشی ھم رخ نداده است. از این جھت است که ھمواره تلاش کرده ام تا روش ھای نوین آموزش را از ھر منبعی که شده به دست بیاورم و در برخی موارد به سراغ سایر تجربیاتم خارج از حوزه زبان انگلیسی رفته ام. تجربه ام در آموختن موسیقی ، نویسندگی و ترجمه  بر روی اصلاح روش ھای تدریس کمک فراوانی کرده است که ھمه ی آنھا را در طراحی و ساخت دوره ھای آموزشی در نظر گرفته ام.

صد البته که ابزارھای آموزشی ھم نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. از این رو با بھره گیری از یکی از بھترین پلتفرم ھای آموزش آنلاین دنیا در کنار فناوری ھوش مصنوعی (Recommender) که کمک بسیار زیادی به افزایش کیفیت آموزش تعاملی می کند تلاش کرده ام که تجربه ی قابل قبولی از آموزش و یادگیری را تا جایی که در حد توان و دانشم بوده است ، ارائه دهم. تمامی این موارد معطوف به همان جمله ی طلایی پروفسور رابینسون است و در طول دوره های آموزشی همواره سعی شده است تا ارتباط زبان آموز و مدرس به روش های مختلف حفظ گردد تا بازخوردهای لازم جهت جلوگیری از انحراف و اتلاف وقت در آموزش به طور مستمر به زبان آموز برسد.

Education is about learning. If there’s no learning going on, there’s no education going on

 

Sir Ken Robinson

BBC News

در این مجموعه از دروس که بر مبنای برنامه BBC One-minute World News تهیه شده به آموزش کلمات و عبارت های پرکاربرد در اخبار انگلیسی می پردازیم. به دو دلیل استفاده از این برنامه برای آموزش انتخاب شده است؛ اول کوتاه بودن که امکان مرور و تکرار فراوان در هر شرایطی را فراهم می کند و دوم فرمت استاندارد اخبار بی بی سی که بدون شک یکی از بهترین منابع برای یادگیری اصطلاح های خبری در زبان انگلیسی ست. علاوه بر موارد یاد شده، لهجه استاندارد و روانی که در این برنامه ها استفاده می شود برای تقویت تلفظ و افزایش کیفیت لهجه نیز بسیار مفید است. در فصل اول این دوره آموزشی ۱۵۰ درس از اخبار بی بی سی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مناسب برای سطوح متوسط به بالا انتخاب شده است که بیش از ۳۰ درس آن به صورت رایگان در اختیار زبان آموزان قرار دارد.

انگلیسی با اخبار - انگلیسی از طریق اخبار